Polityka prywatności

Definicje:

Wydawca: IWONA PELLETS
Witryna: https://www.iwona-pellets.com
Użytkownik: Osoba korzystająca z Witryny i Usług.

Charakter gromadzonych danych

W ramach korzystania z Serwisów Wydawca może zbierać następujące kategorie danych dotyczących swoich Użytkowników:

Stan cywilny, tożsamość, dane identyfikacyjne itp.

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

Komunikacja z władzami na podstawie zobowiązań prawnych
Na podstawie obowiązków prawnych Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione na podstawie przepisów prawa, rozporządzenia lub na podstawie decyzji właściwego organu regulacyjnego lub sądowego. Zasadniczo zobowiązujemy się do przestrzegania wszystkich przepisów prawnych, które mogłyby zapobiegać, ograniczać lub regulować rozpowszechnianie informacji lub danych, aw szczególności do przestrzegania ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. dotyczącej przetwarzania danych, plików i swobód.


Ujawnienie osobom trzecim na podstawie ustawień konta
Twoje dane osobowe są ściśle poufne i nie mogą być ujawniane osobom trzecim, z wyjątkiem przypadku wyraźnej zgody uzyskanej za pośrednictwem ustawień konta.

Wirusowość warunków ponownego wykorzystania danych osobowych

Brak zaangażowania w wirusowość warunków i poddanie się określonym zobowiązaniom umownym
W przypadku udostępnienia Twoich danych osobowych podmiotowi trzeciemu, Wydawca zastrzega sobie prawo do umownego ustalenia z Tobą warunków ponownego wykorzystania danych.

Wstępne informacje dotyczące przekazywania danych osobowych stronom trzecim w przypadku fuzji / absorpcji

Gromadzenie zgody (opt-in) przed przekazaniem danych po fuzji/przejęciu
W przypadku, gdy weźmiemy udział w fuzji, przejęciu lub innej formie przekazania aktywów, zobowiązujemy się do uzyskania Twojej uprzedniej zgody na przekazanie Twoich danych osobowych oraz do zachowania poziomu poufności Twoich danych osobowych, na który wyraziłeś zgodę .

Agregacja danych

Agregacja z danymi nieosobowymi
Możemy publikować, ujawniać i wykorzystywać informacje zbiorcze (informacje dotyczące wszystkich naszych Użytkowników lub określonych grup lub kategorii Użytkowników, które łączymy w taki sposób, że nie można już zidentyfikować ani wymienić pojedynczego Użytkownika) oraz informacje niebędące danymi osobowymi do analiz branżowych i rynkowych, profilowania demograficznego, celów promocyjnych i reklamowych oraz innych celów biznesowych.


Agregacja z danymi osobowymi dostępnymi na kontach społecznościowych Użytkownika
Jeśli połączysz swoje konto z kontem innej usługi w celu wysyłania wiadomości krzyżowych, wspomniana usługa może przekazać nam informacje o Twoim profilu, informacje o połączeniu, a także wszelkie inne informacje, na których ujawnienie wyraziłeś zgodę. Możemy agregować informacje dotyczące wszystkich innych naszych Użytkowników, grup, kont, danych osobowych dostępnych na temat Użytkownika.

Gromadzenie danych tożsamości

Darmowa konsultacja
Korzystanie z Witryny nie wymaga rejestracji ani uprzedniej identyfikacji. Można to zrobić bez podawania danych osobowych, które Cię dotyczą (nazwisko, imię, adres itp.). Nie rejestrujemy żadnych danych osobowych w celu zwykłego przeglądania Witryny.


Gromadzenie danych identyfikacyjnych

Wykorzystanie identyfikatora użytkownika wyłącznie w celu uzyskania dostępu do usług
Używamy Twoich identyfikatorów elektronicznych wyłącznie w celu iw trakcie realizacji umowy.


Gromadzenie danych terminala

Brak gromadzenia danych technicznych
Nie zbieramy ani nie przechowujemy żadnych danych technicznych z Twojego urządzenia (adres IP, dostawca usług internetowych itp.).

Ciasteczka

Okres przechowywania plików cookie
Zgodnie z zaleceniami CNIL maksymalny okres przechowywania plików cookies wynosi maksymalnie 13 miesięcy od ich pierwszego zdeponowania w urządzeniu końcowym Użytkownika, podobnie jak okres ważności zgody Użytkownika na wykorzystywanie tych plików cookies. Czas życia plików cookie nie wydłuża się z każdą wizytą. Zgoda Użytkownika musi zatem zostać odnowiona na koniec tego okresu.


Cel plików cookie

Pliki cookies mogą być wykorzystywane do celów statystycznych, w szczególności optymalizacji usług świadczonych na rzecz Użytkownika, począwszy od przetwarzania informacji dotyczących częstotliwości odwiedzin, personalizacji stron oraz dokonywanych operacji i przeglądanych informacji.
Informujemy Cię, że Wydawca może zamieszczać na Twoim urządzeniu pliki cookies. Plik cookie zapisuje informacje dotyczące nawigacji w serwisie (odwiedzone strony, data i godzina konsultacji itp.), które możemy odczytać podczas kolejnych wizyt.


Prawo Użytkownika do odrzucenia plików cookies, wyłączenie powodujące pogorszenie działania serwisu
Przyjmujesz do wiadomości, że zostałeś poinformowany, że Wydawca może wykorzystywać pliki cookies i wyrażasz na to zgodę. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookie były używane na Twoim urządzeniu, większość przeglądarek umożliwia wyłączenie plików cookie za pomocą opcji ustawień. Informujemy jednak, że niektóre usługi mogą już nie działać prawidłowo.


Możliwe powiązanie plików cookies z danymi osobowymi w celu umożliwienia działania serwisu
Wydawca może gromadzić informacje o przeglądaniu za pomocą plików cookie.

Przechowywanie danych technicznych

Okres trwałości danych technicznych
Dane techniczne są przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, o których mowa powyżej.

Okres przechowywania danych osobowych i anonimizacja

Przechowywanie danych przez okres trwania stosunku umownego
Zgodnie z artykułem 6-5° ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o przetwarzaniu danych, plikach i wolnościach dane osobowe podlegające przetwarzaniu nie są przechowywane. poza czas niezbędny do wypełnienia obowiązków określonych przy zawarciu umowy lub z góry określony czas trwania stosunku umownego.


Przechowywanie zanonimizowanych danych poza stosunkiem umownym / po usunięciu konta
Przechowujemy dane osobowe przez czas niezbędny do osiągnięcia celów opisanych w niniejszym Regulaminie. Po tym okresie będą anonimizowane i przechowywane wyłącznie do celów statystycznych i nie będą stanowić podstawy do jakiegokolwiek wykorzystania.


Usuwanie danych po usunięciu konta
Środki usuwania danych są wprowadzane w celu zapewnienia ich skutecznego usunięcia, gdy tylko dobiegnie końca okres przechowywania lub archiwizacji niezbędny do realizacji określonych lub nałożonych celów. Zgodnie z ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o przetwarzaniu danych, plikach i wolnościach masz również prawo do usunięcia swoich danych, z którego możesz skorzystać w dowolnym momencie, kontaktując się z „Redaktorem”.


Usuwanie danych po 3 latach nieaktywności
Ze względów bezpieczeństwa, jeśli nie uwierzytelniłeś się w Witrynie przez okres trzech lat, otrzymasz wiadomość e-mail z zaproszeniem do jak najszybszego połączenia, w przeciwnym razie Twoje dane zostaną usunięte z naszych baz danych. dane.

Usunięcie konta

Usuwanie konta na żądanie
Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego Konta w dowolnym momencie, poprzez proste żądanie skierowane do Wydawcy LUB poprzez menu usuwania Konta znajdujące się w parametrach Konta w razie potrzeby.


Usunięcie konta w przypadku naruszenia TOS
W przypadku naruszenia jednego lub więcej postanowień OWU lub jakiegokolwiek innego dokumentu włączonego do niniejszego Regulaminu przez odniesienie, Wydawca zastrzega sobie prawo do zakończenia lub ograniczenia bez uprzedniego ostrzeżenia i według własnego uznania korzystania i dostępu do usług, konta i wszystkie Witryny.

Wskazania w przypadku wykrycia przez Wydawcę naruszenia bezpieczeństwa

Informacje o użytkowniku w przypadku naruszenia bezpieczeństwa
Zobowiązujemy się do wdrożenia wszelkich odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu zagwarantowania poziomu bezpieczeństwa dostosowanego do ryzyka przypadkowego, nieupoważnionego lub nielegalnego dostępu, ujawnienia, zmiany, utraty lub zniszczenia Twoich danych osobowych. W przypadku powzięcia wiedzy o nielegalnym dostępie do Twoich danych osobowych przechowywanych na naszych serwerach lub serwerach naszych usługodawców lub o nieautoryzowanym dostępie skutkującym realizacją wskazanych powyżej zagrożeń, zobowiązujemy się do:

  • Powiadomić Cię o incydencie tak szybko, jak to możliwe;
  • Zbadać przyczyny zdarzenia i poinformować Cię o tym;
  • Podjąć w granicach rozsądku niezbędne środki w celu ograniczenia negatywnych skutków i szkód, które mogą wyniknąć z przedmiotowego zdarzenia

Ograniczenie odpowiedzialności
W żadnym wypadku zobowiązania określone w powyższym punkcie dotyczące powiadomienia w przypadku naruszenia bezpieczeństwa nie mogą być utożsamiane z jakimkolwiek uznaniem winy lub odpowiedzialności za wystąpienie przedmiotowego incydentu.

Przekazywanie danych osobowych za granicę

Przekazywanie danych do krajów o równoważnym poziomie ochrony
Wydawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów związanych z przekazywaniem danych do innych krajów, a w szczególności zgodnie z poniższymi warunkami:

  • Wydawca przekazuje dane osobowe swoich Użytkowników do krajów uznane za zapewniające równoważny poziom ochrony.
  • Wydawca przekazuje dane osobowe swoich Użytkowników poza kraje uznane przez CNIL za posiadające wystarczający poziom ochrony: Wydawca uzyskał zgodę CNIL na dokonanie tego transferu.

Modyfikacja Regulaminu i Polityki Prywatności

W przypadku modyfikacji niniejszych OWH zobowiązanie do nieobniżania w sposób istotny poziomu poufności bez uprzedniego poinformowania zainteresowanych osób
Zobowiązujemy się do poinformowania Cię w przypadku istotnej zmiany niniejszego Regulaminu oraz do nieobniżania w sposób istotny stopnia poufności Twoich danych bez poinformowania Cię o tym i uzyskania Twojej zgody.

Obowiązujące prawo i warunki odwołania

Klauzula arbitrażowa
Wyraźnie zgadzasz się, że wszelkie spory, które mogą powstać w wyniku niniejszych Warunków, w szczególności ich interpretacja lub wykonanie, będą podlegać procedurze arbitrażowej podlegającej zasadom platformy arbitrażowej wybranej za obopólną zgodą, do których przestrzegasz bez zastrzeżeń.

Przenośność danych

Wydawca zobowiązuje się zaoferować Państwu możliwość zwrotu wszystkich dotyczących Państwa danych na proste żądanie. Użytkownik ma w ten sposób zagwarantowaną lepszą kontrolę nad swoimi danymi oraz zachowuje możliwość ich ponownego wykorzystania. Dane te powinny być dostarczane w formacie otwartym i łatwym do ponownego wykorzystania.