Zasady i warunki

Między IWONA PELLETS,
ul. Rychtalska 45, 50-304 Wrocław, Polska,

zarejestrowana w Rejestrze Handlowym i Spółek Agen

zwany dalej „Sprzedawcą” lub „Spółką”. Z jednej strony osoba fizyczna lub prawna przystępując do zakupu produktów lub usług firmy, zwana dalej „Kupującym” lub „Klientem”, z drugiej strony została ujawniona i uzgodniona, co następuje:PREAMBUŁA

Sprzedawca jest wydawcą Produktów i Usług przeznaczonych dla konsumentów, sprzedawanych za pośrednictwem swoich stron internetowych (https://www.iwona-pellets.com/). Listę i opis towarów i usług oferowanych przez Spółkę można znaleźć na wyżej wymienionych stronach.


Artykuł 1: Obiekt

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży określają prawa i obowiązki stron w związku z internetową sprzedażą Produktów lub Usług oferowanych przez Sprzedawcę.

Artykuł 2: Przepisy ogólne

Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWU) regulują sprzedaż Produktów lub Usług, dokonywaną za pośrednictwem stron internetowych Spółki i stanowią integralną część Umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym. Są one w pełni przeciwstawne Kupującemu, który je zaakceptował przed złożeniem zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ich modyfikacji w dowolnym czasie poprzez opublikowanie nowej wersji na swojej stronie internetowej. Obowiązujące wówczas OWS to te, które obowiązywały w dniu płatności (lub pierwszej płatności w przypadku płatności wielokrotnych) za zamówienie. Z niniejszym Regulaminem można zapoznać się na stronie internetowej Spółki pod następującym adresem: https://www.iwona-pellets.com/.


Firma zapewnia również, że ich akceptacja jest wyraźna i bez zastrzeżeń, ustawiając pole wyboru i kliknięcie zatwierdzające. Klient oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży oraz, w stosownych przypadkach, Szczególnymi Warunkami Sprzedaży dotyczącymi produktu lub usługi oraz akceptuje je bez ograniczeń i zastrzeżeń.
Klient potwierdza, że otrzymał niezbędne porady i informacje, aby oferta odpowiadała jego potrzebom.


Klient oświadcza, że jest zdolny do zawierania umów zgodnie z prawem polskim lub prawomocnego reprezentowania osoby fizycznej lub prawnej, w imieniu której zaciąga zobowiązania.
O ile nie udowodniono inaczej, informacje zarejestrowane przez Spółkę stanowią dowód wszystkich transakcji.

Artykuł 3: Cena

Ceny produktów sprzedawanych za pośrednictwem stron internetowych podane są w euro bez podatków i dokładnie określone na stronach opisu produktów. Są one również podane w euro, ze wszystkimi podatkami (VAT + inne możliwe podatki) na stronie zamówienia produktu, z wyłączeniem określonych kosztów wysyłki. W przypadku wszystkich produktów wysyłanych poza Unię Europejską i/lub DOM-TOM cena jest obliczana bez podatków automatycznie na fakturze. Cła lub inne podatki lokalne, cła importowe lub podatki stanowe mogą być płatne w niektórych przypadkach.


Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za te prawa i kwoty. Będą one obowiązkiem kupującego i są jego obowiązkiem (deklaracje, płatności na rzecz właściwych organów itp.). W związku z tym Sprzedający zachęca kupującego do zasięgnięcia informacji na ten temat w odpowiednich władzach lokalnych. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie na przyszłość. Koszty telekomunikacyjne niezbędne do uzyskania dostępu do stron internetowych Spółki obciążają Klienta. W stosownych przypadkach również koszty dostawy.

Artykuł 4: Zawarcie umowy online

Zgodnie z postanowieniami art. 1127-1 Kodeksu Cywilnego, w celu złożenia zamówienia Klient musi wykonać szereg czynności prowadzących do zawarcia umowy drogą elektroniczną:; Informacje o istotnych cechach Produktu; – Wybór Produktu, jeśli to konieczne, jego opcji – Wskazanie istotnych danych kontaktowych Klienta (identyfikator, e-mail, adres itp.); – Akceptacja niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży – Weryfikacja elementów zamówienia (formalności podwójnego kliknięcia) iw razie potrzeby poprawienie błędów.


Przed przystąpieniem do potwierdzenia Kupujący ma możliwość sprawdzenia szczegółów swojego zamówienia, jego ceny, poprawienia ewentualnych błędów lub anulowania zamówienia. Potwierdzenie zamówienia będzie stanowić zawarcie niniejszej umowy. – Następnie kontynuacja instrukcji dotyczących płatności, płatności za produkty, a następnie dostawa zamówienia. Klient otrzyma e-mailem potwierdzenie dokonania płatności za zamówienie, a także potwierdzenie otrzymania zamówienia.


Klient w trakcie składania zamówienia będzie miał możliwość wykrycia ewentualnych błędów popełnionych przy wprowadzaniu danych oraz ich poprawienia. Proponowanym językiem zawarcia umowy jest język polski.


Archiwizacja korespondencji, zamówienia, szczegółów zamówienia, a także faktur odbywa się na niezawodnym i trwałym nośniku, tak aby stanowiła wierną i trwałą kopię zgodnie z postanowieniami art. Kodeks cywilny. Informacje te mogą być przedstawione jako dowód zawarcia umowy.

W przypadku dostarczonych produktów dostawa zostanie zrealizowana pod adres wskazany przez Klienta. W celu prawidłowej realizacji zamówienia Klient zobowiązuje się do podania swoich prawdziwych elementów identyfikacyjnych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, na przykład w przypadku nienormalnego żądania, złożonego w złej wierze lub z jakiegokolwiek uzasadnionego powodu.

Artykuł 5: Produkty i usługi

Zasadnicze cechy towarów, usług i ich odpowiednie ceny są udostępniane kupującemu na stronach internetowych firmy, a także, w stosownych przypadkach, sposób użycia produktu. Zgodnie z artykułem L112-1 Kodeksu konsumenckiego, konsument jest informowany poprzez oznaczenie, etykietę, wystawienie lub w inny właściwy sposób o cenach i szczególnych warunkach sprzedaży i realizacji usług przed zawarciem umowy umowa sprzedaży.


We wszystkich przypadkach łączna kwota do zapłaty przez Kupującego wskazana jest na stronie z potwierdzeniem zamówienia. Ceną sprzedaży produktu jest cena obowiązująca podana w dniu złożenia zamówienia, ta cena nie obejmuje dodatkowo zafakturowanych kosztów przesyłki. Te ewentualne koszty są wskazywane Kupującemu w trakcie procesu sprzedaży, a w każdym przypadku w momencie potwierdzenia zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen w każdym czasie, gwarantując jednocześnie zastosowanie ceny wskazanej w momencie składania zamówienia. W przypadku, gdy produkty lub usługi nie są realizowane natychmiast, na stronie prezentacji produktów podana jest jednoznaczna informacja o terminach dostawy produktów lub usług.


Klient potwierdza, że otrzymał szczegółowe informacje o kosztach dostawy, sposobach płatności, dostawie i wykonaniu umowy, a także szczegółowe informacje dotyczące tożsamości sprzedawcy, jego danych pocztowych, telefonicznych i elektronicznych oraz do swojej działalności w kontekście tej sprzedaży. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji zamówienia Klienta wyłącznie w ramach dostępnych zapasów Produktów. W przeciwnym razie Sprzedawca informuje Klienta; w przypadku złożenia zamówienia, aw przypadku braku uzgodnienia z Klientem nowego terminu dostawy, Sprzedawca zwróci Klientowi koszty.


Informacje o umowie są szczegółowo przedstawione w języku polskim. Strony zgadzają się, że ilustracje lub zdjęcia produktów oferowanych do sprzedaży nie mają wartości umownej. Okres obowiązywania oferty Produktów oraz ich ceny podane są na stronach internetowych Spółki, a także minimalny czas trwania oferowanych umów, gdy dotyczą one ciągłej lub okresowej dostawy produktów lub usług. O ile nie wskazano inaczej, uprawnienia wynikające z niniejszego Regulaminu przysługują wyłącznie osobie fizycznej podpisującej zamówienie (lub osobie posiadającej podany adres e-mail).

Artykuł 6: Zgodność

Zgodnie z art. L.411-1 Kodeksu Konsumenckiego produkty i usługi oferowane do sprzedaży za pośrednictwem niniejszych OWS spełniają obowiązujące wymagania dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia osób, rzetelności transakcji handlowych oraz ochrony konsumentów. Niezależnie od jakiejkolwiek gwarancji handlowej Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady zgodności oraz wady ukryte produktu.


Zgodnie z artykułem L.217-4, sprzedawca dostarcza towary zgodne z umową i odpowiada za wszelkie niezgodności istniejące w momencie dostawy. Jest on również odpowiedzialny za wszelkie niezgodności wynikające z opakowania, instrukcji montażu lub instalacji, jeżeli zostało mu to naliczone w umowie lub zostało wykonane na jego odpowiedzialność.
Zgodnie z przepisami prawa w zakresie zgodności i wad ukrytych (art. 1641 c. civ.) Sprzedający dokonuje zwrotu lub wymiany produktów wadliwych lub niezgodnych z zamówieniem. Żądanie zwrotu może nastąpić w następujący sposób: złożenie reklamacji na adres

Artykuł 7: Klauzula zachowania tytułu

Produkty pozostają własnością Spółki do momentu całkowitej zapłaty ceny.

Artykuł 8: Warunki dostawy

Produkty dostarczane są pod adres dostawy wskazany podczas składania zamówienia i we wskazanym czasie. Terminy te nie uwzględniają czasu przygotowania zamówienia. W przypadku opóźnienia w dostawie Klient ma możliwość odstąpienia od umowy na zasadach określonych w art. L 138-2 Kodeksu konsumenckiego. Sprzedawca zwraca wówczas produkt i koszty „w jedną stronę” na zasadach określonych w art. L 138-3 Kodeksu konsumenckiego. Sprzedawca udostępnia telefoniczny punkt kontaktowy (koszt połączenia lokalnego z telefonu stacjonarnego) wskazany w wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie w celu realizacji zamówienia.


Sprzedawca przypomina, że z chwilą objęcia przez Klienta rzeczy w fizyczne posiadanie przechodzi na niego niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia rzeczy. Obowiązkiem Klienta jest poinformowanie przewoźnika o wszelkich zastrzeżeniach co do dostarczonego produktu.

Artykuł 9: Dostępność i prezentacja

W przypadku niedostępności artykułu przez okres dłuższy niż 30 dni roboczych, zostaniesz niezwłocznie poinformowany o przewidywanych terminach dostawy, a zamówienie na ten artykuł może zostać anulowane na zwykłe żądanie. Klient może wówczas zażądać noty kredytowej na kwotę towaru lub jego pełny zwrot i anulowanie zamówienia.

Artykuł 10: Płatność

Płatność należy uregulować natychmiast po złożeniu zamówienia. Klient może zapłacić kartą kredytową lub przelewem bankowym. Karty wydawane przez banki mające siedzibę poza Europą muszą być międzynarodowymi kartami bankowymi (Mastercard lub Visa). Bezpieczna płatność online kartą kredytową jest realizowana przez naszego dostawcę usług płatniczych. Przesyłane informacje są zaszyfrowane zgodnie z zasadami sztuki i nie mogą być odczytane podczas transportu w sieci. Po zainicjowaniu płatności przez Klienta transakcja zostaje obciążona niezwłocznie po weryfikacji danych. Zgodnie z przepisami Kodeksu Walutowego i Finansowego zobowiązanie do zapłaty kartą jest nieodwołalne.


Podając swoje dane bankowe podczas sprzedaży, Klient upoważnia Sprzedawcę do obciążenia jego karty kwotą odnoszącą się do wskazanej ceny. Klient potwierdza, że jest prawnym posiadaczem karty, która ma zostać obciążona i że jest uprawniony do jej używania. W przypadku pomyłki lub niemożności obciążenia karty, Sprzedaż jest natychmiastowo prawomocnie rozwiązywana, a zamówienie anulowane.

Artykuł 11: Okres karencji

Zgodnie z postanowieniami art. L 221-5 Kodeksu Konsumenckiego Kupujący ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie trzydziestu (30) dni od dnia otrzymania zamówienia. Z prawa odstąpienia można skorzystać kontaktując się ze Spółką w następujący sposób: złożenie reklamacji na adres . Informujemy Klientów, że zgodnie z postanowieniami art. L. 221-18 do L. 221-28 Kodeksu Konsumenckiego, z prawa odstąpienia od umowy nie można skorzystać w odniesieniu do rzeczy, dla której trwa proces produkcji lub dostawy. . W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy w wyżej wymienionym terminie, cena zakupionego produktu (produktów) oraz koszty przesyłki zostaną zwrócone, przy czym koszty zwrotu pozostają w gestii Klienta.


Zwroty produktów muszą być dokonane w stanie oryginalnym i kompletne (opakowania, akcesoria, instrukcje itp.); jeśli to możliwe, należy do nich dołączyć kopię dowodu zakupu. Zgodnie z przepisami prawa możesz zażądać przesłania nam standardowego formularza odstąpienia od umowy na adres: ul. Rychtalska 45, 50-304 Wrocław, Polska. Procedura zwrotu kosztów: procedura zwrotu kosztów może zostać przeprowadzona po zbadaniu zakupionego produktu(ów).

Artykuł 12: Gwarancje

Zgodnie z przepisami prawa Sprzedawca udziela gwarancji: zgodności oraz dotyczących wad ukrytych produktów. Sprzedający zwraca kupującemu pieniądze lub wymienia produkty, które są widocznie wadliwe lub niezgodne ze złożonym zamówieniem. Prośba o zwrot musi być złożona zgodnie z naszą polityką zwrotów i zwrotów.


Sprzedawca przypomina, że Konsument: – ma 2 lata od otrzymania towaru na podjęcie działań ze Sprzedawcą – że może wybrać pomiędzy wymianą a naprawą towaru na warunkach przewidzianych w przepisach ww. pozornie wadliwy lub nieodpowiadający – że jest zwolniony z obowiązku udowodnienia istnienia braku zgodności towaru z umową w ciągu sześciu miesięcy następujących po dostarczeniu towaru.

Artykuł 13: Skargi i mediacja

W razie potrzeby Kupujący może złożyć reklamację, kontaktując się z firmą korzystając z jej danych kontaktowych. Zgodnie z postanowieniami art. L. 611-1 do L. 616-3 Kodeksu konsumenckiego informuje się konsumenta, że może on skorzystać z pomocy mediatora konsumenckiego na warunkach przewidzianych w dziale I księgi VI Kodeksu konsumenckiego. W przypadku bezskutecznego rozpatrzenia reklamacji przez obsługę Klienta Sprzedawcy lub w przypadku braku odpowiedzi w ciągu dwóch miesięcy, Konsument może skierować spór do mediatora, który podejmie próbę w pełni samodzielnie doprowadzenia stron do porozumienia w w celu uzyskania polubownego rozwiązania.

Artykuł 14: Rozwiązanie umowy

Zamówienie może zostać anulowane przez kupującego listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w następujących przypadkach: — dostawa produktu niezgodnego z właściwościami zamówienia; — dostawa przekraczająca termin ustalony w momencie składania zamówienia lub, w przypadku braku terminu, w ciągu trzydziestu dni od daty płatności; — nieuzasadnione podwyższenie ceny lub modyfikacja produktu. W takich przypadkach kupujący może żądać zwrotu wpłaconego zadatku wraz z odsetkami liczonymi według stawki obowiązującej od dnia otrzymania zadatku.

Artykuł 15: Prawa własności intelektualnej

Znaki towarowe, nazwy domen, produkty, oprogramowanie, obrazy, filmy, teksty lub bardziej ogólnie wszelkie informacje podlegające prawom własności intelektualnej są i pozostają wyłączną własnością sprzedawcy. Za pośrednictwem niniejszych warunków nie dokonuje się cesji praw własności intelektualnej. Całkowite lub częściowe powielanie, modyfikowanie lub wykorzystywanie tych towarów z jakiegokolwiek powodu jest surowo zabronione.

Artykuł 16: Siła wyższa

Wykonanie zobowiązań Sprzedawcy wynikających z niniejszego Regulaminu ulega zawieszeniu w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego lub siły wyższej, które uniemożliwiłyby jego wykonanie. Sprzedawca poinformuje Klienta o wystąpieniu takiego zdarzenia w możliwie najkrótszym czasie.

Artykuł 17: Nieważność i modyfikacja umowy

Gdyby jedno z postanowień niniejszej umowy zostało anulowane, nieważność ta nie pociągałaby za sobą nieważności pozostałych postanowień, które pozostaną w mocy między stronami. Wszelkie modyfikacje umowy są ważne wyłącznie po pisemnym i podpisanym porozumieniu stron.

Artykuł 18: Ochrona danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, Sprzedawca stawia na przetwarzanie danych osobowych, którego celem jest sprzedaż i dostawa produktów i usług określonych w niniejszej umowie. Kupujący jest informowany o: – tożsamości i danych kontaktowych administratora oraz, w stosownych przypadkach, przedstawiciela administratora:

Sprzedającego, jak wskazano na początku niniejszych OWU;

– dane kontaktowe inspektora ochrony danych: …….

– podstawa prawna przetwarzania: wykonanie umowy

– odbiorcy lub kategorie odbiorców danych osobowych, o ile istnieją: administrator danych, jego działy odpowiedzialne za marketing, działy odpowiedzialne za bezpieczeństwo IT, służby odpowiedzialne za sprzedaży, dostawy i zamówienia, podwykonawców zaangażowanych w operacje dostawy i sprzedaży oraz wszelkich organów prawnie upoważnionych do dostępu do przedmiotowych danych osobowych – nie jest zapewniony transfer poza UE

– okres przechowywania danych: czas przedawnienia handlowego

– osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych

– Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – dane wymagane przy składaniu zamówienia są niezbędne do wystawienia faktury (obowiązek prawny gation) i dostawę zamówionego towaru, w przeciwnym razie zamówienie nie może zostać złożone. W procesie składania zamówienia nie są realizowane żadne zautomatyzowane decyzje ani profilowanie.

Artykuł 19: Obowiązujące prawo i klauzule

Wszystkie klauzule występujące w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży, a także wszystkie operacje kupna i sprzedaży, o których mowa w nich, podlegają prawu polskiemu. Nieważność klauzuli umownej nie pociąga za sobą nieważności niniejszych ogólnych warunków sprzedaży.

Artykuł 20: Informacje dla konsumentów

Dla celów informacyjnych dla konsumentów, poniżej przytoczono przepisy Kodeksu Cywilnego i Kodeksu Konsumenckiego:

  • Art. 1641 k.c.: Sprzedawca jest związany rękojmią z tytułu wad ukrytych rzeczy sprzedanej, które powodują, że nie nadaje się ona do użytku, do którego jest przeznaczona, albo ogranicza to używanie w takim stopniu, że kupujący nie miałby to. nabył lub dałby tylko niższą cenę, gdyby je znał.
  • Art. 1648 kc: Powództwo z tytułu wad naprawczych kupujący musi wytoczyć w ciągu dwóch lat od stwierdzenia wady. W przypadku przewidzianym w art. 1642-1 powództwo należy wnieść pod rygorem wykluczenia w ciągu roku od dnia, w którym sprzedawca może zostać zwolniony z widocznych wad lub niezgodności.
  • Art. L. 217-4 Kodeksu konsumenckiego: Sprzedawca dostarcza towar zgodny z umową i odpowiada za niezgodność towaru z umową istniejącą w chwili dostawy. Jest on również odpowiedzialny za wszelkie niezgodności wynikające z opakowania, instrukcji montażu lub instalacji, jeżeli zostało mu to naliczone w umowie lub zostało wykonane na jego odpowiedzialność.
  • Art. L.217-5 Kodeksu konsumenckiego: Towar jest zgodny z umową:

1- Jeśli jest specyficzny dla użycia, którego zwykle oczekuje się od podobnego towaru i, jeśli ma to zastosowanie: – jeśli odpowiada opisowi podanemu przez sprzedawcę i ma właściwości, które sprzedawca przedstawił kupującemu w postaci próbki lub modelu ; – jeżeli ma właściwości, których kupujący może słusznie oczekiwać, biorąc pod uwagę publiczne oświadczenia sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela, w szczególności w reklamie lub na etykiecie;

2- Lub jeśli ma cechy określone za obopólną zgodą stron lub nadaje się do jakiegokolwiek specjalnego zastosowania, na które kupujący zwrócił uwagę sprzedającego i które ten ostatni zaakceptował.

  • Artykuł L. 217-12 Kodeksu Konsumenckiego: Roszczenie wynikające z braku zgodności przedawnia się w ciągu dwóch lat od dostarczenia towaru.